Beredskapsplan for Hana skolekorps

Landsmøtet til Norges Musikkorps Forbund vedtok i 2008 at det skulle utarbeides

beredskapsplaner for musikkorps, og at dette innarbeides i mønstervedtektene

 

Beredskapsorganisasjon: Korpsets leder + 2 personer (Reiseleder, hovedvakt eller instruktør) + mediekontakt.

Det avtales på forhånd av turer/arrangement hvem som er beredskapsleder, og mediekontakt.  Disse plikter å sette seg inn i beredskapsplanen.

Ved arrangementer på skoler og lignende. Plikter leder eller den som leder utpeker, å sette seg inn i de gjeldende planer/forskrifter og formidle disse videre inn i organisasjonen.

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet

 

Beredskapsleder har ansvar for å varsle politi/myndigheter og se til at nødvendig eksternt hjelpe- og redningspersonell er innkalt.

Nødtelefoner:

 BRANN 110

POLITI 112

AMBULANSE 113

LEGEVAKT 116117

Dette skal du opplyse om:

  1. Hvem ringer?
  2. Telefonnummeret du ringer fra.
  3. Hva har skjedd?
  4. Når skjedde det?
  5. Har du varslet andre?
  6. Aktuelle telefonnummer

 

Pårørende

På korpsturer eller andre arrangementer må korpset til en hver tid ha en liste med telefonnummer til medlemmers foreldre og foresatte.

 Beredskapsleder har ansvaret for all kontakt med de pårørende.

Ved dødsfall skal imidlertid informasjonen alltid gis av offentlig instans, dvs. politi eller prest.

Dersom omfanget og situasjonen tillater det, bør beredskapsleder delta i en eventuell

Førstegangsvarsling av pårørende.

Dersom krisesituasjonen gjelder for et spesielt arrangement, f.eks. et korpsstevne, skal

Prosjektleder eller dennes overordnede innkalles til beredskapsorganisasjonen. Dette for å bistå med opplysninger angående arrangementet eller involverte personer.

Faste rutiner og klare rammer for kontakt med de pårørende vil skape større ro og trygghet for alle parter.

Beredskapsleder eller stedfortreder vurderer om en representant fra NMF skal kontaktes for å reise til et eventuelt krisested i den grad det er behov for støtte av involverte/pårørende på stedet. Telefonnummeret til NMF er 815 56 777.

  Informasjon

dersom det er en svært alvorlig ulykke som skjer, vil dette skape medieinteresse.

Det er da viktig å utvide beredskapsgruppen med mediekontakten.

Det er viktig at all informasjon til medier går gjennom den samme personen.

Dette må gjøres for å sikre at riktig informasjon gis ut. Det er viktig med god intern informasjon.

 

 På krisestedet bør følgende aktiviteter gjennomføres:

– Så raskt som mulig produseres en enkel faktaorientert pressemelding om hva som

har skjedd, hvor og når, og eventuelt hvor mange som er involvert

– Informasjon om navn og status på forulykkede påligger det offentlige, likeså

informasjon om årsaksforhold

– Dersom det er mulig, opprettes et informasjonssenter hvor telefonhenvendelser fra pressen kan besvares og det øvrige informasjonsarbeidet organiseres.

Oppsummering og evaluering

Beredskapsleder har ansvar for at det etter at beredskapssituasjonen er over, snarest mulig foretas en oppsummering og evaluering.

Revidert av styret i Hana skolekorps 2015