Vedtekter Hana skolekorps

§ 1. Korpsets navn er Hana Skolekorps. Det står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland.

Korpset er stiftet 2. desember 1968, og har som formål å vekke pikenes/guttenes interesse for musikk, oppdra dem i godt kameratskap og utvikle dem til sterk og sunn ungdom.

§ 2. Styret og dets oppgaver. Korpset ledes av et styre som består av minst 7 medlemmer og 2 vararepresentanter. Disse er: Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær/webansvarlig, Sponsoransvarlig, Instrumentforvalter, Uniformforvalter, Lagersjef, 2 Vararepresentanter. Hertil kommer to tillitsvalgte korpsmedlemmer, en fra korps og en fra drill. Lederen velges av årsmøtet for ett år av gangen ved skriftlig valg. De øvrige medlemmer velges for to år slik at minst 3 representanter (i tillegg til leder) velges av årsmøtet. Dette for å sikre kontinuitet i styret.

Vararepresentanter til styret. Disse velges for ett år. Styret konstituerer seg i sitt første møte etter valget. Revisjon av regnskapet utføres av regnskapskyndig person, valgt av årsmøtet. Korpsets dirigent innkalles til styremøter etter behov. Styret er beslutningsdyktig når 5 medlemmer er tilstede. Varamenn som innkalles til alle møter har bare stemmerett når styret ikke er fulltallig. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Leder signerer all korrespondanse til NMF/NMF Rogaland, kommunale og andre offentlige instanser. Kasserer anviser alle utbetalinger.

Styret har blant annet som oppgave:

 • 1. Skaffe tilveie nødvendige økonomiske midler til korpsets drift.
 • 2. Sørge for at korpset har tilstrekkelig antall instruktører.
 • 3. Foreslå opptakelse i korpset i samråd med korpsets dirigent.
 • 4. Sette opp program for sesongen i samråd med korpsets dirigent.
 • 5. Føre kartotek over korpsets medlemmer, instrumenter og øvrige eiendeler, og påse at materiellet blir vedlikeholdt. Kartoteket skal ajourføres minst to ganger hvert år.
 • 6. Sørge for betryggende assurering av korpsets eiendeler.
 • 7. Tilrettelegge saker til fremlegg for årsmøter og andre møter, og sørge for innkalling til møtene.
 • 8. Samarbeide med Sandnes kommunale musikkskole samt bydelens ungdoms- og barneskoler.
 • 9. Samarbeide med andre musikkorganisasjoner.

. § 3. Årsmøtet Styret innkaller til årsmøte mellom januar og første halvdel av juni hvert år med minst 21 dagers varsel. Korpsets medlemmer representeres på årsmøtet av sine foreldre eller foresatte.

Årsmøtet behandler:

 • 1. Årsmelding og revidert regnskap.
 • 2. Valg av leder og nye styremedlemmer og varamenn.
 • 3. Valg av valg-komite, 2 personer som velges for 2 ar. Kun 1 person skiftes om gangen.
 • 4. Valg av revisor.
 • 5. Eventuelt andre saker som styret ønsker behandlet på årsmøtet
 • 6. Valgbare er alle som er interessert i korpsets trivsel. Stemmeberettiget er styrets medlemmer og barnas foreldre eller foresatte. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.
 • Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller hvis 1/3 av foreldrene forlanger det. Det gis 8 dagers varsel.

§ 4. Kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret som kan dispensere fra beløpets størrelse i spesielle tilfeller. Unnlatelse av å betale kontingenten kan medfore bortvisning fra korpset

§ 5. Medlemskap og plikter. For medlemmer av korpset og dets aktive utøvere gjelder følgende:

 1.  Før opptakelse kan finne sted skal søkeren forplikte seg til å følge korpsets vedtekter.
 2.  Dersom instrument lånes fra korpset skal det gis kvittering fra medlemmets foreldre eller foresatte. Denne kvittering skal inneholde erklæring om at mulige skader på instrumentet ved uaktsomhet blir å erstatte.
 3.  Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler I andre musikkaktiviteter kan tillates av styret. En forutsetning for deltakelse i andre korps er at medlemmet har fylt 15 år, og at forpliktelser overfor Hana Skolekorps skal oppfylles i tilfelle arrangementkollisjoner. 4
 4.  Korpsmedlemmer skal være høflige og oppmerksomme. De skal være flittige og representere sin organisasjon på en verdig måte.
 5.  Medlemmer plikter a delta i alle korpsets øvelser, eller når- korpset er engasjert, dersom han/hun ikke er forhindret av tvingende grunner.
 6.  Et korpsmedlem som ikke følger disse påbud kan bortvises fra korpset for kortere eller lengre tid – eller for alltid. Aldersgrensene for medlemmer følger NMFs bestemmelser om aldersgrenser i skolekorps. Styret kan dispensere fra denne bestemmelsen. Korpsmedlem som ønsker å slutte i korpset skal levere sluttmelding signert av foreldre/foresatte til styret som kontrollerer at restkontingent er betalt, før utmeldelse godtas.

§ 6. Oppløsning av korpset. Oppløsning av korpset kan bare foretas av et årsmøte, og krever 2/3 flertall. Korpsets instrumenter og alle andre eiendeler skal samles inn og lagres på Hana Skole i påvente av opprettelse av et nytt korps.

§ 7. Lovendringer Forslag til endringer av disse lover må være styret i hende innen 14 dager for årsmøtet. Endringer krever 2/3 flertall i årsmøtet.